Slovensko arheološko društvo objavlja v petkovem Uradnem listu (št.69/26. 9. 2014) na strani 2142 (Razglasni del)
Razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva.
Rok za predloge je (vključno) 26. oktober 2014.

Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad
Slovenskega arheološkega društva

RAZPIS

za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino
SLOVENSKEGA ARHEOLOŠKEGA DRUŠTVA

za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji.

Nagrado Slovenskega arheološkega društva po­deljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva po­deljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije: razstavne in konser­vatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje ar­heoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali sku­pini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napred­ku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheolo­ške stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prire­ditev realiziranih v zadnjih dveh letih (od vključno leta 2012 do vključno leta 2013).

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslu­žno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali stro­kovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 26. oktobra 2014 na naslov Slo­vensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD.