IO SAD je na dopisni seji dne 20. 5. 2021 sprejel Pravilnik o sofinanciranju udeležbe članov SAD na mednarodnih strokovnih srečanjih, ki ureja merila in postopke sofinanciranja udeležbe na mednarodnih strokovnih srečanjih iz sredstev proračuna SAD. Z letom 2021 je SAD razširilo mednarodno dejavnost tudi z možnostjo sofinanciranja dela potnih stroškov, kotizacije oz. stroškov bivanja članov in članic SAD, ki se aktivno udeležujejo mednarodnih strokovnih srečanj. Sredstva za sofinanciranje so določena v programu SAD za vsako leto posebej. Za leto 2021, ko je večina strokovnih srečanj bila online (ali pa še bodo), so sredstva namenjena samo za morebitne kotizacije.